ครูดี นักเรียนดี โรงเรียนเด่น เน้นคุณภาพได้มาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
.:: คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี::.นายพิเชษฐ์ ไทยกล้า
นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี

     


นายนพพร ภู่เจริญ
รองนายกเทศมนตรี

นายอธิราช วรรณา
รองนายกเทศมนตรี


นายขรรชัย ดอนพิมพา
รองนายกเทศมนตรี

     


นายเอกสิทธิ์ สุวรรณโรจน์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

 

 

 

 

รอภาพถ่าย

 

 


นายวัฒนา เรืองปัญวัฒนา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

     


นางสุภาณี ทองคำฟู
รองปลัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

นายเอนก  สมสุข

นายเอนก สมสุข
ปลัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

นางสาวศุภลักษณ์ ปะละไทย
รองปลัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

 
webmaster ร.ร.เทศบาลวัดไทยชุมพลฯ 400 ถนนจรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทร. 0-5561-1108 แฟกซ์ 0-5561-1108 ต่อ 103