ครูดี นักเรียนดี โรงเรียนเด่น เน้นคุณภาพได้มาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ประวัติโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ สาธิตสหาวิทยาลัยรามคำแหง

.:: โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ::.

       ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2496 โดย นายเดชะ เดชะศิริ อดีตศึกษาธิการอำเภอเมืองสุโขทัย ได้ติดต่อกับ พระมหาดำรงพัทธญาโน เจ้าอาวาส ขอใช้ศาลาการเปรียญวัดไทยชุมพลเป็นที่เรียนชั่วคราว เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ชื่อว่า “โรงเรียนวัดไทยชุมพล” ปี พ.ศ.2501 พระครูดำรงพัทธญาโนกับนางเยาวภา บูชาเกียรติ ซึ่งดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เป็นผู้ริเริ่มให้ก่อสร้างให้เป็นอาคารเอกเทศถาวรโดยอาศัยความศรัทธาบริจาคกำลังกายและกำลังทรัพย์ของประชาชนในท้องถิ่น สมทบกับเงินอุดหนุนของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ.2503 จนกระทั่งมีอาคารเรียนจำนวน 4 หลัง เปิดทำ
การสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 เพื่อให้เป็นอนุสรณ์แด่ พระครูดำรงพัทธญาโน และประชาชนที่ได้ช่วยกันก่อตั้งขึ้นมาจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น “โรงเรียนวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)” มีฐานะเป็นโรงเรียนประชาบาล สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2506 ตามกฎหมายและพระราชบัญญัติประถมศึกษา ได้โอนสถาบันแห่งนี้เข้าเป็นโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)” สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

       - ระหว่าง พ.ศ.2503 – 2505 เริ่มสร้างอาคารเรียนหลังแรกตามแบบโรงเรียนของกรมสามัญศึกษา 1 หลัง สิ้นงบประมาณ 232,742 บาท ทำพิธีเปิดป้ายโรงเรียนเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2506 ชื่อว่า “โรงเรียนวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)” เรียกชื่ออาคารนี้ว่า “อาคารเทศบาล 1” เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.7

       - วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2506 ตามกฎหมายและพระราชบัญญัติประถมศึกษา โอนโรงเรียนนี้ไปเป็นโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งโอนครูที่สมัครใจโอนเข้ามาสังกัดเทศบาลด้วย

       -  ปี พ.ศ.2508 ได้รับงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) สร้างอาคารเรียนแบบ 017 ของกรมสามัญศึกษา ชื่อว่า “อาคารเทศบาล 2”- วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2510 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น “โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)” - พ.ศ.2512 ได้รับงบประมาณของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 125,000 บาท ก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนเทศบาล 1 และอาคารเรียนเทศบาล 2 (ต่อเติมชั้นล่างเป็นผนังคอนกรีต)

       - พ.ศ.2514 ได้รับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ก่อสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารหลังที่ 3 แบบ 502 (แบบป้อมเพชร) ของกรมสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณ 573,750 บาท เรียกชื่ออาคารนี้ว่า “อาคารเทศบาล 3”

       - วันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2515 เปิดป้ายอาคารเรียนเทศบาล 3- พ.ศ.2515 ได้รับงบประมาณจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สร้างอาคารเรียน 1 หลัง งบประมาณ 200,000 บาท สร้างแบบ 017 ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ชื่อว่า “อาคารเทศบาล 4”

       - วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2521 ได้รับงบประมาณ 1,260,000 บาท จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สร้างอาคารเรียนตึก 3 ชั้น แบบ 511 โดยรื้อถอนอาคารเทศบาล 1 ออกแล้วสร้างใหม่บนพื้นที่เดิม ต่อมาได้รับงบประมาณเพิ่มเติมก่อสร้างอาคารเรียนเป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท สมทบก่อสร้างอาคารแบบ 511 เป็นตึก 3 ชั้น 18 ห้องเรียน รวมงบประมาณก่อสร้างอาคารหลังนี้ เป็นเงิน 2,610,000 บาท

       - ปีงบประมาณ 2532 ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงินอุดหนุนจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จำนวน 1,400,000 บาท และได้รับงบประมาณสมทบจากเทศบาล 600,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียน (อาคาร4) รวมเป็นเงิน 2,000,000 บาท เปิดใช้เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2533 และได้รับงบประมาณจากเทศบาล จำนวน 160,000 บาท และนายบุญสรวง ลิมประพันธ์ สมทบอีก 22,000 บาท ต่อเติมระเบียงหน้าห้องประชุมอาคาร 1

       - ปีงบประมาณ 2538 ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 4,600,000 บาท ก่อสร้างอาคาร โดยรื้อถอนอาคาร 2 ออก และสร้างใหม่แทนที่เดิม จำนวน 4 ชั้น 12 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ.2540 และต่อมาได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ 2541 จำนวน 4,689,000 บาท จากอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ชั้นละ3ห้องเรียนต่อเติมจากอาคาร 2 เดิม ภายในอาคารเรียนมีห้องสุขาและที่ปัสสาวะสำหรับนักเรียน ทุกชั้น

       -  ปี พ.ศ.2550 ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2550 กระทรวงมหาดไทย ก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 5 (อาคารรุ่งอรุณ) เป็นอาคาร 4 ชั้น ชั้นล่างโล่ง ใช้งบประมาณ 8,307,000 บาท มีห้องเรียน จำนวน 8 ห้องเรียน และห้องอำนวยการ 4 ห้อง

       - ปี พ.ศ.2551 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร 3 แทนอาคารหลังเดิม เป็นอาคาร 4 ชั้น ชั้นล่างโล่ง จำนวน 12 ห้องเรียน ใช้งบประมาณ 8,307,000 บาท

       - ปี พ.ศ.2552 โรงเรียนได้ทำข้อตกลง MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการศึกษาเป็นโรงเรียนต้นแบบ สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่ตั้งโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

ซึ่งมีพื้นที่ 3.5 ตารางกิโลเมตร และตั้งอยู่ในเขตวัดไทยชุมพล บนพื้นที่ทั้งหมด 24 ไร่ 2 งาน

ทิศเหนือ ติดกับ ที่ทำการประปาสุโขทัย

ทิศใต้ ติดกับ โรงเรียนอุดมดรุณี

ทิศตะวันออก ติดกับ ถนนจรดวิถีถ่อง

ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ำยม

ปรัชญาโรงเรียน

ปัญฺญา ว ธ เนน เสยฺโย อ่านว่า ปัน – ยา – วะ – ทะ – เน – นะ – เสย – โย

แปลว่า “ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์”

ตราโรงเรียนเป็นรูปพระร่วงถือดาบและโล่ยืนอยู่บนแผนที่ประเทศไทย

พระร่วง หมายถึง พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ผู้ก่อตั้งอาณาจักรไทย

แผนที่ประเทศไทย หมายถึง การขยายพระราชอาณาจักรออกไป อย่างกว้างใหญ่ไพศาลและเป็นปึกแผ่น

เสาหลัก 4 หมายถึง การปกครองโดยใช้พรหมวิหาร 4 ในการบริหาร และดูแลทุกข์สุขของประชาราษฎร

สีโรงเรียน

ฟ้า - ขาว

สีฟ้า หมายถึง ความสูงส่ง ความมีศักดิ์ศรี รักเกียรติยศ

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความมีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในศาสนา

อักษรย่อโรงเรียน

วิสัยทัศน

     
 ครูดี นักเรียนดี โรงเรียนเด่น เน้นคุณภาพได้มาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

       1. สร้างเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรก่อนวัยเรียน และวัยเรียนอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม

       2. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

       3. พัฒนาครู และบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ

       4. ส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

       5. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ และได้มาตราฐานสากล

เป้าหมาย

       1. ประชากรก่อนวัยเรียน และวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียม และต่อเนื่อง

       2. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีคุณภาพ และมีคุณธรรม

       3. ครูและบุคลากรมีคุณภาพ และศักยภาพในการปฏิบัติงานระดับมืออาชีพ

       4. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

       5. องค์กรมีคุณภาพ และได้มาตราฐานสู่ความเป็นสากล

กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น

       กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ

       จุดเน้นที่ 1 Resort office หมายถึง สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ ทั้งภายในภายนอกให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย มีกิจกรรม และบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้

       จุดเน้นที่ 2 E - office (สำนักงานอิเลคทรอนิกส์) เป็นสำนักงานที่ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายในการบริหารจัดการด้านเอกสาร การติดต่อสื่อสารเพื่อให้ปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ

       จุดเน้นที่ 3 เชิญหน่วยงานสร้างสรรค์โรงเรียน เชิญชวนให้หน่วยงาน / องค์กร / บุคคล ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน

       จุดเน้นที่ 4 โอกาสทางการศึกษา เร่งรัดเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนที่อยู่ในเขตบริการเข้าเรียนอย่างทั่วถึง และรณรงค์ให้เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ+สายอาชีพ)

       กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้

       จุดเน้นที่ 5 ICT เพื่อการเรียนรู้ หมายถึงการบริการให้ข้อมูล การศึกษาค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ เช่น การสร้างแหล่งเรียนรู้จากอินเตอร์เน็ตการใช้ e-learning ระบบเครือข่าย ระบบเสียง ระบบภาพ

       จุดเน้นที่ 6 พัฒนากระบวนการคิด พัฒนาครูให้มีทักษะกระบวนการคิด เป็นการสร้างเสริมให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ สร้างสรรค์ และมีคุณภาพเกิดผลดีต่อการเรียนรู้

       จุดเน้นที่ 7 พัฒนาการอ่านการเขียน เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการ อ่านออก เขียนได้ / อ่านคล่อง เขียนคล่อง / อ่านเป็น เขียนเป็น
- จัดกิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่าน
- ร่วมมือกับผู้ปกครอง และชุมชน

       จุดเน้นที่ 8 ห้องเรียนคุณภาพ

- ครูนำการเปลี่ยนแปลง

- การออกแบบการสอน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

- มีการวิจัยชั้นเรียน / เยี่ยมบ้านนักเรียน

- มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

- มีแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน

พัฒนาครูเป็นมืออาชีพ / ส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู / ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

จุดเน้นที่ 9 4 เรื่องประเทืองปัญญา เป็นการพัฒนาครูอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง หรือ 4 ครั้ง ต่อปีการศึกษา

จุดเน้นที่ 10 1 คน 1ปี 1 นวตกรรม ครูและบุคลากร คิดค้นเทคนิควิธีการ หรือสื่อเครื่องมือ เช่น แบบฝึกต่างๆ บทเรียนสำเร็จรูป ชุดการสอนแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ

จุดเน้นที่ 11 ครูมืออาชีพ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรรับรางวัล ระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับประเทศ

จุดเน้นที่ 12 คุณธรรมนำความรู้ เน้นปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้ ค่านิยม 12 ประการ ของนายกรัฐมนตรีให้กับนักเรียน

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

- ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา

- ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้

- ส่งเสริมระบบเครือข่าย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

- ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

จุดเน้นที่ 13 พัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน

- การพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน

- การเทียบเคียง ระหว่างโรงเรียนของตนเองกับโรงเรียนชั้นนำอื่นๆ เพื่อพัฒนาไปสู่ประชาคมอาเซียน

จุดเน้นที่ 14 สร้างจุดขายที่แตกต่าง พัฒนาโรงเรียนให้มีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน

จุดเน้นที่ 15 ดำรงคุณภาพอย่างยั่งยืน มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องต่อความต้องการของท้องถิ่น

จุดเน้นที่ 16 SBMLD (School Based Management for local Development) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

- เน้นความเข้มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษา

- การศึกษาในระบบ / การศึกษานอกระบบ / การศึกษาตามอัธยาศัย

แนวทางการจัดการศึกษา

โรงเรียนได้จัดการศึกษาแบ่งเป็น 3 ระดับ

       1. ระดับก่อนประถมศึกษา แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ
  • ชั้นอนุบาลปีที่ 1 อายุ 3 ขวบ
  • ชั้นอนุบาลปีที่ 2 อายุ 4 ขวบ
  • ชั้นอนุบาลปีที่ 3 อายุ 5 ขวบ
       2. ระดับประถมศึกษา (ป.1 -ป.6)
       3. ระดับมัธยมศึกษา แบ่งเป็น 2 ระดับ
  •  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)

ชั้นอนุบาล

       อนุบาล 1 จำนวน 4 ห้อง

       อนุบาล 2 จำนวน 4 ห้อง

       อนุบาล 3 จำนวน 4 ห้อง

ชั้นประถมศึกษา

       ประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 ห้อง

       ประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5 ห้อง

       ประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 ห้อง

       ประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 ห้อง

       ประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 4 ห้อง

       ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 ห้อง

ชั้นมัธยมศึกษา

       มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 ห้อง

       มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 4 ห้อง

       มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 ห้อง

       มัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้อง

       มัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2 ห้อง

       มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 ห้อง

ปีการศึกษา 2559 มีจำนวนห้องเรียน 62 ห้องเรียน รวมจำนวนนักเรียน 2,056 คน

บุคลากรของโรงเรียนแบ่งตามสายงาน ดังนี้

       ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 คน

       รองผู้อำนวนการสถานศึกษา จำนวน 2 คน

       พนักงานครู จำนวน 83 คน

       ผู้ช่วยครูผู้สอน จำนวน 25 คน

       บุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 4 คน

       นักการภารโรง / แม่ครัว จำนวน 10 คน

       พี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 1 คน

รวมบุคลากรทั้งสิ้น 126 คนwebmaster ร.ร.เทศบาลวัดไทยชุมพลฯ 400 ถนนจรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทร. 0-5561-1108 แฟกซ์ 0-5561-1108 ต่อ 103